Despre ASOCIATIA SPANDA YOGA

ASOCIAȚIA SPANDA YOGA este persoană juridică cu caracter nepatrimonial, nonprofit,  apolitic și neguvernamental, ce îşi desfăşoară activitatea şi a fost înfiinţată în conformitate cu legile române şi prezentele acte constitutive şi este persoană juridică română de la data înscrierii ei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Cluj-Napoca.

Scopul principal al asociaţiei îl constituie reprezentarea intereselor instructorilor și practicanților diferitelor sisteme spirituale orientale (yoga, taoism, zen, ayurveda etc.), promovarea practicilor spirituale orientale și a terapiilor alternative naturiste de a milita pentru crearea unui cadru legislativ corespunzător și alinierea la reglementările internaționale.

Obiectivul asociației îl reprezintă promovarea practicilor spirituale orientale și a terapiilor alternative naturiste după cum urmează:

a) Reprezentarea şi sprijinirea activă a membrilor săi în raport cu autorităţile şi organizaţiile.

b) Eforturi pentru atragerea de categorii suplimentare de populaţie pentru sprijinirea ideatică şi materială a sistemelor spirituale orientale și a medicinii alternative naturiste.

c) Dorinţa de a integra în această asociație orice persoană fizică sau juridică ce practică, promovează și susține practicile spirituale orientale și medicina alternativă naturistă.

d) Implicarea şi participarea la evenimentele şi expoziţiile publice.

e) Sprijinirea şi organizarea de evenimente naţionale şi internaţionale, susținând și sprijinind activitățile altor asociatii din acest domeniu.

f) Popularizarea și formarea unei imagini corecte asupra practicilor spirituale orientale și a medicinii alternative naturiste, precum și desfășurarea activităților spirituale în siguranță.

g) Afilierea, colaborarea sau asocierea la organisme naționale și internaționale din domeniul practicilor spirituale orientale și a medicinii alternative naturiste și a activităților tangente.

h) Organizarea de cursuri și tabere pentru instruirea și perfecționarea teoretică și practică a persoanelor interesate de  practicile spirituale orientale și de medicina alternativă naturistă.

i) Constituirea unui centru de pregătire și documentare în domeniul practicilor spirituale orientale și a medicinii alternative naturiste.

j) Publicarea de materiale specifice periodice sau neperiodice.

k) Promovarea practicilor spirituale orientale și a terapiilor alternative naturiste ca activitate de masă.